background

Sprawność biogazowni w Skrzatuszu

Uruchomiona w marcu 2011 roku biogazownia w Skrzatuszu po siedmiu miesiącach (październik) osiągnęła 100% wydajności nominalnej założonej w biznesplanie (średniomiesięcznie). Spodziewamy się, że odtąd będzie pracowała ze zbliżoną do pełnej mocy w sposób ciągły, technicznie rzecz biorąc możliwe jest też, że w niektórych miesiącach rzeczywista sprawność zbliży się do 105%.

Co jest warte podkreślenia, wyprodukowana energia niemal w całości pochodzi z fermentacji substratów pochodzących z przemysłu spożywczego, a jej produkcja jest rezultatem i ukoronowaniem kilku lat badań laboratoryjnych oraz prac optymalizacyjnych w trakcie i po zbudowaniu biogazowni przez zespół BIOGAZ ZENERIS.

UPDATE: zgodnie z zapowiedzią instalacja w listopadzie i grudniu pracowała z jeszcze większą wydajnością, przy czym w grudniu osiągnęła 110% założonej w biznesplanie mocy (100% technicznie dostępnej mocy nominalnej przez cały miesiąc).


produktywno

background

Biogaz Zeneris w TVP

Film o Biogaz Zeneris omawia eksploatowaną instalację biogazowni w Skrzatuszu oraz pokazuje pracę laboratorium monitorującego proces biotechnologiczny biogazowni. Film emitowano w TVP Poznań w audycji „Jak to się robi w Wielkopolsce”

background

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie

Zespół BIOGAZ ZENERIS informuje, że od wczoraj (16-03-2011) posiada uostatecznione pozwolenie na użytkowanie elektrociepłowni biogazowej w Skrzatuszu.

Tym samym inwestycja polegająca na wdrożeniu polskiej technologii biogazowej w skali technicznej została formalnie ukończona.

EDIT: w dniu 18 marca otrzymaliśmy również informację o uzyskaniu decyzji o wpisie do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

Załączniki:

Pozwolenie na uzytkowanie

background

Biogazownie rolnicze – mity i fakty

logokonferencja

Biogazownie rolnicze – mity i fakty

biogazownie_ostat

Alternatywna energia i czysty (realny) zysk

Ograniczony dostęp do zasobów ropy, węgla i innych surowców energetycznych powodujący wzrost cen energii, wymusza na konsumentach energii poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Jednym z ważnych nośników energii jest biogaz. Biogazownia rolnicza stanowi alternatywne źródło energii, która wykorzystując biogaz wytwarzany w procesie biologicznym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Temat biogazowni rolniczych w wielu publikacjach przedstawiany jest w dwojaki sposób, zarówno jako szansa dla polskiej wsi, ale również jako źródło problemów dla otoczenia w jakim biogazownie powstają. Niewątpliwe korzyści wiążą się z możliwością tworzenia nowych miejsc pracy, wykorzystania i utylizacji odpadów, zwiększenia obszaru upraw roślin energetycznych i wykorzystania, jako cennego nawozu, odpadu pofermentacyjnego. Z drugiej strony, wciąż słyszymy o protestach mieszkańców, którzy nie zgadzają się na lokalizację budowy biogazowni w pobliżu ich miejsc zamieszkania, z powodu uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. Obowiązujące ograniczenia prawne, brak stabilnej perspektywy wsparcia oraz ostre wymagania środowiskowe stanowią odrębny zakres problemów, przed którymi stoi inwestor.
Załącznik:
Program wyjazdu
Program konferencji
Continue reading „Biogazownie rolnicze – mity i fakty”

background

Standardowe rozwiązania technologiczne zapobiegające emisji odorów przez biogazownie

Wszystkie technologie biogazowe opierają się o naturalny i powszechny w przyrodzie proces nazywany w biochemii ? fermentacją metanową. Jest to jeden z etapów obiegu materii i przepływu energii w ekosystemach i polega na mikrobiologicznym rozkładzie substancji organicznych w warunkach beztlenowych, tj. bez dostępu tlenu z atmosfery. W środowisku naturalnym rozkładowi ulegają obumarłe rośliny i zwierzęta oraz mikroorganizmy. Fermentacja zachodzi np. na bagnach, w osadach dennych zbiorników wodnych, a także w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. Biogazownie to instalacje, które umożliwiają ścisłą kontrolę warunków w jakich zachodzi fermentacja uciążliwych dla środowiska odpadów organicznych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego lub specjalnie do tego celu uprawianej biomasy, która trafia tam na ogół w postaci kiszonek roślin energetycznych. Dzięki tej kontroli – procesowi towarzyszy bardzo intensywne wydzielanie mieszaniny gazów, której głównym i cennym dla nas składnikiem jest metan [1,2]. Biogazownia to również wytwórnia wartościowego produktu ubocznego jakim jest tzw. poferment, czyli bogata w składniki mineralne i organiczne zawiesina, która może stanowić znakomity polepszacz gleby, zastępując całkowicie gnojowicę lub nawozy mineralne stosowane w rolnictwie.
Continue reading „Standardowe rozwiązania technologiczne zapobiegające emisji odorów przez biogazownie”

background

Biogazownia Skrzatusz – dziennik budowy

widok na teren biogazowniW styczniu 2010 roku firma BIOGAZ ZENERIS rozpoczęła budowę biogazowni według własnej technologii. Będzie to biogazownia o mocy 0,5 MW, zasilana głównie odpadami przemysłu przetwórczego: wywarem gorzelnianym, pulpą ziemiaczaną, odpadami z marchwi oraz odpadami poubojowymi. Kiszonka z kukurydzy będzie służyła tylko do dodatkowego obciążenia fermentorów. Biogazownia zlokalizowana jest przy gorzelni w Skrzatuszu. Planowane oddanie biogazowni do użytku wyznaczone zostało na początek września. Tempo prac potwierdza przyjęty harmnogram. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z budowy. Zdjęcia pochodzą z lipca 2010. Osoby zainteresowane naszą technologią i szczegółami budowy zapraszam do kontaktu oraz do odwiedzenia galerii zdjęć.
Informację przygotował Krzysztof Radom

background

Lokalizacje pod biogazownie

biogazownia_rolnicza Najbliższe lata powinny być okresem dynamicznego wzrostu liczby instalacji biogazowych w Polsce. BIOGAZ ZENERIS, z racji swojego profilu biznesowego, zamierza intensywnie uczestniczyć w tym procesie. Jedną z podjętych w tym celu inicjatyw jest program przygotowywania potencjalnych lokalizacji biogazowych dla inwestorów zaineresowanych inwestowaniem w ten segment rynku. Rozpoczynamy więc akcję przygotowywania potencjalnych lokalizacji biogazowych.
Continue reading „Lokalizacje pod biogazownie”

background

Program Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne

W dniu 16 lipca 2009 roku Ministerstwo Gospodarki opublikowało długo oczekiwany Projekt Programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne.

Według założeń autorów, Program wychodzi naprzeciw podnoszonym postulatom o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego produkcję biogazu rolniczego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Celem programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy (tzw. biogazownie rolnicze), wskazanie możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych (krajowych oraz Unii Europejskiej) oraz przeprowadzenie stosownych działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych. Sukcesywne wdrażanie programu powinno doprowadzić do utworzenia do 2020 roku średnio jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez minę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia.

Program z pewnością nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z budową i eksploatacją biogazowni rolniczych, ale stanowi kolejny krok w kierunku upowszechnienia tej interesującej i wydajnej technologii pozwalającej na produkcję odnawialnej energii elektrycznej i ciepła z biomasy.

Program Biogazownie