Procedura przedinwestycyjna

Przygotowanie formalno-prawne inwestycji stanowi kluczowy etap realizacji każdej inwestycji. Od sprawności i jakości przebiegu tego procesu zależy w znacznej mierze sukces całej inwestycji. Zakres procesu uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora, czyli przedmiotu i zakresu inwestycji.

Przygotowując projekt biogazowy należy mieć na uwadze że tego typu inwestycje są w Polsce przedsięwzięciami nowymi i niestandardowymi (w końcu 2008 roku działały w kraju dopiero 2 obiekty). Inwestorzy mają więc obecnie utrudnione zadanie. Muszą przede wszystkim ocenić jakie wymogi formalne powinny spełniać przygotowane projekty, czyli do jakich procedur administracyjnych należy przystąpić, oraz jaką dokumentację przygotować aby móc zgodnie z prawem wybudować biogazownię. Czasochłonność procesu jest w dużej mierze uzależniona od tego czy inwestor trafnie przewidzi i zaplanuje jego zakres, czyli określi, przed przystąpieniem do procesu wszystkie niezbędne procedury i konieczne do przygotowania dokumenty. Niedopełnienie któregoś z wymogów może być przyczyną wstrzymania procesu inwestycyjnego w celu uzupełnienia braków lub powtarzania procedur już zakończonych. Z drugiej strony prawidłowa dokumentacja zgromadzona w ramach procesu jest warunkiem uzyskania dofinansowania, np. z funduszy unijnych, które dla tego typu projektów są ważnym uzupełnieniem montażu finansowego.

Kluczowe etapy procesu

1. Analiza lokalizacji.

W ramach tego etapu inwestor powinien pozyskać informacje czy na terenie planowanej inwestycji może powstać biogazownia i ewentualne inne planowane obiekty lub instalacje oraz zgromadzić podstawową dokumentację nt. lokalizacji: .
a. potwierdzoną przez właściwy urząd, mapę zasadniczą obejmującą swoim zakresem cały planowany teren inwestycji, w tym ewentualnych elementów liniowych jak rurociągi czy linie elektroenergetyczne.
b. wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów i budynków
c. informację z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MPZP (jeżeli taki istnieje).
W ramach tego etapu konieczna będzie wstępna analiza sytuacji działki przeznaczonej pod inwestycję w kontekście MPZP, a także ocena szans na uzyskanie pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a także w przypadku braku MPZP decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP

Celem etapu jest udokumentowanie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z prawem miejscowym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego.
Po podjęciu decyzji o lokalizacji inwestycji na danym terenie inwestor powinien uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek na których chce zlokalizować inwestycję.
Jeżeli biogazownia lub towarzyszące jej instalacje pozostają w sprzeczności z MPZP, a inwestor, pomimo tego, decyduje się na realizację inwestycji, wtedy niezbędne jest przeprowadzenie zmiany MPZP a następnie uzyskanie wypisu i wyrysu ze zmienionego planu.
Jeżeli dla rozpatrywanej lokalizacji nie ma MPZP wtedy etap ten pomijamy

3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), pozyskanie decyzji dotyczących infrastruktury, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

3.1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ).
Obecnie procedura OOŚ jest bardziej istotna ze względu na zmiany w prawie oraz wymogi związane z dotacjami unijnymi. Celem czynności jest uzyskanie akceptacji administracji publicznej na ingerencję w środowisko naturalne jaką może wywrzeć wybudowanie i eksploatacja biogazowni.
Procedura realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3.2. Decyzje dotyczące infrastruktury.
Jeżeli nieruchomość przeznaczona pod biogazownię nie posiada zjazdów, lub posiada je w miejscach nie spełniających potrzeb inwestycji musimy wystąpić do zarządcy drogi o pozwolenie na zjazdy z drogi publicznej na działki przeznaczone pod inwestycję. Niezbędne jest również ustalenie dla inwestycji warunków przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej oraz odbioru nieczystości (w razie braku kanalizacji w sąsiedztwie). Warunki te ustalamy z miejscowym przedsiębiorstwem komunalnym
3.3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
W zależności od założeń projektu mogą być potrzebne będą warunki odbioru prądu elektrycznego z sieci elektroenergetycznej i/lub warunki przyłączenia źródła prądu do sieci. Te formalności można załatwić u lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej.
Należy podkreślić że dokumentacja zgromadzona w ramach tego etapu (z wyjątkiem warunków przyłączenia do sieci EE) będzie niezbędna przed złożeniem wniosku o decyzję WZZT.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZZT).

Do procedury przystępujemy jeżeli dla lokalizacji inwestycji nie ma MPZP. Jeżeli MPZP jest to etap ten pomijamy. Ostateczna decyzja WZZT stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Pozwolenie wodno prawne i uzgodnienia ZUD.

5.1. Pozwolenie wodnoprawne.
Celem czynności jest udokumentowanie praw do gospodarowania wodą opadową i roztopową na ternie inwestycji.
Pozwolenie wodnoprawne dla biogazowni będzie dwuzakresowe. Będzie dotyczyło szczególnego korzystania z wód oraz wykonania urządzeń wodnych..
5.2. Uzgodnienia ZUD.
Uzgodnienia dokonujemy w starostwie powiatowym, w tzw. Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Do wniosku o uzgodnienie załączamy mapę zasadniczą do celów projektowych, plan zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane, plany sytuacyjne, decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia dotyczące uzgadnianych przez ZUD elementów inwestycji.

6. Pozwolenie na budowę

Ten etap kończy proces formalnoprawnego przygotowania inwestycji. Decyzja o pozwoleniu na budowę umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Należy pamiętać że pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim: przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, oraz uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. W związku z powyższym postępowanie zmierzające do wydania pozwolenia na budowę jest sprawdzianem kompletności i poprawności całego procesu formalnoprawnego przygotowania inwestycji.

Konkluzje

Efektem procesu przygotowania formalnoprawnego inwestycji jest uzyskanie przez inwestora prawa do wybudowania biogazowni potwierdzone kompletną i prawidłową dokumentacją. ?Jakość prawna? dokumentacji może być później weryfikowana.