Czym jest biogaz?

Biogaz to gaz, który pozyskiwany jest z biomasy w szczególności w procesie przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oraz pochodzących z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów.

Biogaz rolniczy – materiałem wsadowym dla biogazowni rolniczych mogą być: gnojowica, obornik, gnojówka, pozostałości po uprawach, odpady z mleczarni, cukrowni, rzeźni, ścinki ogrodnicze, odpadki organiczne inne odpadki organiczne.

Gaz wysypiskowy – powstaje z organicznej frakcji odpadów komunalnych, które ulegają biodegradacji, czyli rozkładowi na proste związki organiczne. W pierwszym etapie jest to proces tlenowy, a po narzuceniu kolejnej warstwy tworzą się warunki beztlenowe i powstaje gaz wysypiskowy o składzie : ok. 40-60% metanu, 40-50% dwutlenku węgla, kilka procent azotu , siarkowodoru, tlenku węgla, amoniaku oraz innych gazów.
W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów powinno powstać ok. 400-500 m3 gazu wysypiskowego, natomiast w praktyce z wysypisk nie organizowanych celowo na produkcję gazu można uzyskać ok. 200m3.

Biogaz z osadów pościekowych – powstaje w wyniku fermentacji metanowej z osadu tworzącego się w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Podgrzany osad jest umieszczany w komorze, gdzie następuje proces fermentacji, w wyniku którego powstaje gaz składający się w 60-70% metanu, 30-40% dwutlenku węgla oraz śladowych ilości innych gazów. Metan może być wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, użytkowanej głównie na własne potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków.

Biogaz, aby mógł być wykorzystywany w instalacji gazowej, musi zostać osuszony oraz oczyszczony z siarkowodoru.

Produkcja energii elektrycznej z biogazu odbywa się w gazowych generatorach prądu lub w skojarzeniu z produkcją ciepła.

Typowe przykłady wykorzystania biogazu to:

– produkcja energii elektrycznej w silnikach iskrowych, dwupaliwowych lub turbinach
– produkcja energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych
– produkcja energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych
– dostarczanie gazu do sieci gazowej
– gaz po uzdatnieniu jako paliwo do pojazdów