AKTUALNOŚCI

background

Technologia uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego

Marcin Jędrysiak

Koncepcja produkcji oczyszczonego biogazu.

Biogaz powstający w procesie kontrolowanej fermentacji metanowej zawiera 50 – 60 % palnego metanu, pozostałe składniki stanowią inert. W efekcie wartość opałowa biogazu jest znacznie niższa niż gazu ziemnego w sieci gazowej, czy sprężonego gazu stosowanego do napędu pojazdów silnikowych CNG.

Surowy biogaz powstający w procesie fermentacji metanowej oprócz metanu zawiera niepalny dwutlenek węgla, siarkowodór, wodę w postaci pary wodnej, oraz niewielkie ilości azotu i tlenu. Biogaz zazwyczaj jest wykorzystany do wytwarzania energii cieplnej w kotłach, lub do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Oczyszczanie biogazu w takich instalacjach sprowadza się do usuwania siarkowodoru i pary wodnej, odpowiedzialnych za korozję i obniżenie żywotności urządzeń energetycznych.
Continue reading „Technologia uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego”

background

Biogaz – produkt fermentacji metanowej

Artur Olesienkiewicz

Biotechnologie oparte o ten proces umożliwiają pozyskiwanie wysokometanowego biogazu, który może stanowić alternatywne źródło energii. Głównie z tego powodu fermentacja metanowa pozostaje w sferze zainteresowań naukowców i firm z branży energetycznej od blisko 140 lat.

Pierwsze, udokumentowane obserwacje naukowe dotyczące tego zjawiska datowane są na 1868 rok. Wówczas to E. Bechamp, prowadząc doświadczenia związane z fermentacją alkoholową sacharozy i skrobi zauważył, że w osadzie hodowli rozwijały się mikroorganizmy i wydzielał się gaz, w skład którego wchodził metan i dwutlenek węgla. Obecnie FERMENTACJA METANOWA definiowana jest jako zespół beztlenowych procesów biochemicznych, w których wielkocząsteczkowe substancje organiczne (głównie węglowodany, białka i tłuszcze oraz ich związki pochodne) są rozkładane do alkoholi lub niższych kwasów organicznych oraz metanu, ditlenku węgla i wody (Rys.1).
Continue reading „Biogaz – produkt fermentacji metanowej”

background

Procedura przedinwestycyjna

Przygotowanie formalno-prawne inwestycji stanowi kluczowy etap realizacji każdej inwestycji. Od sprawności i jakości przebiegu tego procesu zależy w znacznej mierze sukces całej inwestycji. Zakres procesu uzależniony jest od potrzeb inwestycyjnych inwestora, czyli przedmiotu i zakresu inwestycji.

Przygotowując projekt biogazowy należy mieć na uwadze że tego typu inwestycje są w Polsce przedsięwzięciami nowymi i niestandardowymi (w końcu 2008 roku działały w kraju dopiero 2 obiekty). Inwestorzy mają więc obecnie utrudnione zadanie. Muszą przede wszystkim ocenić jakie wymogi formalne powinny spełniać przygotowane projekty, czyli do jakich procedur administracyjnych należy przystąpić, oraz jaką dokumentację przygotować aby móc zgodnie z prawem wybudować biogazownię. Czasochłonność procesu jest w dużej mierze uzależniona od tego czy inwestor trafnie przewidzi i zaplanuje jego zakres, czyli określi, przed przystąpieniem do procesu wszystkie niezbędne procedury i konieczne do przygotowania dokumenty. Niedopełnienie któregoś z wymogów może być przyczyną wstrzymania procesu inwestycyjnego w celu uzupełnienia braków lub powtarzania procedur już zakończonych. Z drugiej strony prawidłowa dokumentacja zgromadzona w ramach procesu jest warunkiem uzyskania dofinansowania, np. z funduszy unijnych, które dla tego typu projektów są ważnym uzupełnieniem montażu finansowego.
Continue reading „Procedura przedinwestycyjna”

background

Budowa biogazowni

Typowa biogazownia rolnicza przetwarza biomasę występującą w rolnictwie (gnojowica, gnojówka, kiszonki, pomiot kurzy, zboża itp.).

Biogazownia rolnicza najczęściej składa się ze:

– zbiorników wstępnych na biomasę, niekiedy również hali przyjęć,
– zbiorników fermentacyjnych, przykrytych szczelną membraną,
– zbiorników pofermentacyjnych lub laguny,
– układu kogeneracyjnego (silnik gazowy plus generator elektryczny) produkującego energię elektryczną i cieplną, zainstalowanego w budynku technicznym lub w kontenerze,
– instalacji sanitarnych, zabezpieczających, elektrycznych, łącznie z układami sterującymi, które integrują wszystkie elementy w funkcjonalną całość,
– przyłączy do sieci energetycznej i ew. cieplnej. Continue reading „Budowa biogazowni”

background

Czym jest biogaz?

Biogaz to gaz, który pozyskiwany jest z biomasy w szczególności w procesie przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oraz pochodzących z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów.

Biogaz rolniczy – materiałem wsadowym dla biogazowni rolniczych mogą być: gnojowica, obornik, gnojówka, pozostałości po uprawach, odpady z mleczarni, cukrowni, rzeźni, ścinki ogrodnicze, odpadki organiczne inne odpadki organiczne.
Continue reading „Czym jest biogaz?”